Anna Pilch

Ann Pilch

Anna Pilch – prof. dr hab., kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym, literaturoznawca, dydaktyk, wieloletni wykładowca polskiej literatury i sztuki na uniwersytecie francuskim  w Lille (Université Charles de Gaulle – Lille III), prowadzi seminarium doktoranckie na UJ i KUL w Lublinie.

Zajmuje się historią literatury XX wieku, analizą i interpretacją tekstów kultury (szczególnie poezją i malarstwem), metodyką nauczania literatury i języka polskiego, współczesnymi systemami edukacyjnymi.

Autorka książek: Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów (Kraków 2010); Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka (Kraków 2003, 2006); Symbolika form i kolorów. O krytyce artystycznej Stefanii Zahorskiej (Kraków 2004). Współautorka książek zbiorowych, m.in.: Europejski Kanon Literacki. Dylematy XXI wieku (Warszawa 2012 – Dialog poety i malarza – lektura tekstu we wspólnej przestrzeni werbalno-wizualnej); Jacek Malczewski i symboliści. Obrazy Kultury Polskiej (Lublin 2012 – Doświadczanie świata, doświadczanie ciała. Reminiscencje po-modernistyczne w obrazach i wierszach (najnowszych)); Horyzonty edukacji, języka i kultury (Lublin 2010 – O świadomości i tekstualizacji dzieła sztuki).