Alina Świeściak

Alina Świeściak

Alina Świeściak – pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się polską poezją najnowszą. Opublikowała Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001-2010) (Mikołów 2010), Translatologiczne wyprawy i przechadzki (współautor: Piotr Fast, Katowice 2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010); redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.